คู่มือการใช้งาน Widgetkit

คู่มือการใช้งาน สำหรับเพิ่ม-ลด รูปภาพในส่วนของบทความ โดยใช้ Widgetkit Gallery